خدا و فضاهای معنوی

دلبرا دستِ امید ِ من و ، دامانِ شما

دلبرا دستِ امید ِ من و ، دامانِ شما
سرِ ما و، قدمِ سروِ خ َ رامانِ شما
شمعِ آهِ من و، رُخسارة چونْ لالة تو
چشمِ گریانِ من و، غنچة خندانِ شما
هر چه در دفترِ مُلك است و كتابِ مَلكوتْ
قلمِ صنعِ رقمْ كرده به عنوانِ شما

1401/08/17
|
17:11
دسترسی سریع