چه بگویم كه بود شان تو ای زاده عشق

حضرت علی اصغر (ع) ـ روز هفتم

چه بگویم كه بود شأن تو ای زاده عشق
علیاصغر نه علیاكبر سوم ز حسین
عشق معراج و تو كوتاهترین جاده عشق
اینكه از دامن گهواره كشیدی دامن
گفتهای عشق حسین است و من آماده عشق
فِی السَماواتِ وَ فِی الاَرضِ وَ سُكانِ لِعَرش
همگی كشته عشقند و تویی زاده عشق
عشق را عشق در آغوش پر از گُل دارد...

1402/05/02
|
14:26
دسترسی سریع