ای واقف اسرار ضمیر همه کس

شعر عرفانی

ای واقف اسرار ضمیر همه کس
در حالت عجز دستگیر همه کس
یا رب تو مرا توبه ده و عذرپذیر
ای توبه ده و عذرپذیر همه کس

1399/10/23
|
15:02
دسترسی سریع