چاد، کشوری‌ در افریقای‌ مرکزی

چاد، کشوری‌ در افریقای‌ مرکزی است‌ که‌ بیش‌ از نیمی‌ از مردم‌ آن‌ مسلمان‌اند
مدارس‌ قرآنی در این کشور آفریقایی فعالیت گسترده ای دارند

1399/10/22
|
10:34
دسترسی سریع