فرج الله نعمتی

حوزه تخصصی: ویراستاری و شعر
virastar51@Yahoo.com

.

متولد 1351، كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

خرداد 1378 وارد رادیو شدم.

حوزه كاری اینجانب نویسندگی و ویراستاری می باشد.

ویراستار منتخب و برتر در جشنواره چهارم و هشتم جشنواره بین المللی صدا از جمله افتخارات اینجانب در مدت حضور در رادیو به شمار می رود.

- مؤلف (سراینده) كتاب: از گلوی ذهن (مجموعه شعر) / چاپ 1391
- مسئولیت واحد تحریریه و ویرایش از سال 1381 تا كنون

دسترسی سریع